Målsättning

​Blomrankakans mål och riktlinjer:

För att förstå dagens barndom har pedagogerna på Blomrankans förskola ett förhållningssätt som bygger på att hela tiden kunna lyssna, tvivla, fundera, prova och läsa av olika teorier. Vi är en lärande organisation.

Vår läroplan Lpfö 98 (reviderad 2016) ska genomsyra förskolans verksamhet och de pedagogiska dokumentationerna används kontinuerligt av arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet: planera, genomföra, utvärdera, analysera och utveckla.

Vi uppmuntrar barnen att se det positiva i olika situationer och ”föser” dem försiktigt framåt för att utvecklas i sin personlighet. Vårt pedagogiska uppdrag avstannar aldrig, det pågår ständigt och varje ny erfarenhet är en lärdom. Vi arbetar för att ta tillvara alla tillfällen till lärande. Barnen får arbeta självständigt och tillsammans med andra i grupp.

För alla barn:

 • Att barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna i vår gemenskap på förskola
 • Att stärka grupptillhörigheten. Att öva upp sin förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för sina egna uppfattningar. Att förstå instruktioner, att visa intresse för vad andra har att berätta
 • Att leken präglar hela vår verksamhet. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, fantasi och inlevelseförmåga. Barnen får möjlighet att upptäcka, undersöka och experimentera i sin egen takt. Barnen utvecklar även sin motorik, sitt språk och samarbetsförmågan
 • Att stimulera, uppmuntra och inspirera barnen i dess fantasi, kreativitet och uttryckssätt med hjälp av olika material och tekniker
 • Att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet för det verbala och skrivna språket
 • Att tillfredsställa kroppen behov av rörelse och utforskande miljöer
 • Att barnen får en god kroppsuppfattning, en väl utvecklad motorik och känna glädje i att röra på sig
 • Att få grundläggande erfarenheter och kunskaper om naturen. Att känna respekt, vikten av att värna om naturen och att ge barnen rika naturupplevelser.
 • Att utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
 • Att utgå från barnens intresse
 • Att barnen skall få möjlighet till uppdelning i mindre grupper där man fördjupar sig inom ett visst område
 • Att få en positiv måltid tillsammans med andra. Att ge varje barn möjlighet till en god, vällagad och näringsrik kost som erbjuds under en stressfri och behaglig matssituation
 • Att tillsammans uppleva glädje och gemenskap

Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

  ​​Vi har hälsodiplom

  Vi är en helt rökfri arbetplats

  Vi är hälsoinspiratörer