Blomrankakans mål och riktlinjer:

För att förstå dagens barndom har pedagogerna på Blomrankans förskola ett förhållningssätt som bygger på att hela tiden kunna lyssna, tvivla, fundera, prova och läsa av olika teorier.
​Vi är en lärande organisation.​​

Vår läroplan Lpfö 98 (reviderad 2016) ska genomsyra förskolans verksamhet och de pedagogiska dokumentationerna används kontinuerligt av arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet: planera, genomföra, utvärdera, analysera och utveckla.

Vi uppmuntrar barnen att se det positiva i olika situationer och ”föser” dem försiktigt framåt för att utvecklas i sin personlighet.

Vårt pedagogiska uppdrag avstannar aldrig, det pågår ständigt och varje ny erfarenhet är en lärdom. Vi arbetar för att ta tillvara alla tillfällen till lärande. Barnen får arbeta självständigt och tillsammans med andra i grupp.​

För alla barn:

 • Att barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna i vår gemenskap på förskola
 • Att stärka grupptillhörigheten. Att öva upp sin förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för sina egna uppfattningar. Att förstå instruktioner, att visa intresse för vad andra har att berätta
 • Att leken präglar hela vår verksamhet. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, fantasi och inlevelseförmåga. Barnen får möjlighet att upptäcka, undersöka och experimentera i sin egen takt. Barnen utvecklar även sin motorik, sitt språk och samarbetsförmågan
 • Att stimulera, uppmuntra och inspirera barnen i dess fantasi, kreativitet och uttryckssätt med hjälp av olika material och tekniker
 • Att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet för det verbala och skrivna språket
 • Att tillfredsställa kroppen behov av rörelse och utforskande miljöer
 • Att barnen får en god kroppsuppfattning, en väl utvecklad motorik och känna glädje i att röra på sig
 • Att få grundläggande erfarenheter och kunskaper om naturen. Att känna respekt, vikten av att värna om naturen och att ge barnen rika naturupplevelser.
 • Att utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
 • Att utgå från barnens intresse
 • Att barnen skall få möjlighet till uppdelning i mindre grupper där man fördjupar sig inom ett visst område
 • Att få en positiv måltid tillsammans med andra. Att ge varje barn möjlighet till en god, vällagad och näringsrik kost som erbjuds under en stressfri och behaglig matssituation
 • Att tillsammans uppleva glädje och gemenskap

Inddragelse og medejerskab

Børn er underlagt nogle retningslinjer fra deres forældre af, f.eks. hvornår de skal i seng, hvornår de møder/bliver hentet fra daginstitution/skole, hvilket tøj de skal have på, osv. Det er en naturlig del af livet som barn og voksen. Men en af de ting, som børn selv har medbestemmelse omkring er, hvad de vælger at putte i munden, og derfor kan der let opstå konflikter ved spise situationer. Barnet ønsker at opretholde dette selvvalg, fordi det er det eneste de rigtigt har kontrol over, og det kan derfor blive en stor udfordring fordi forældre stadig bestemmer hvad der skal spises/serveres, heraf kan den interne magtkamp så begynde.

For at kunne genoprette freden, er det vigtigt for barnet at føle medbestemmelse og medejerskab.

Det gøres ved at øge deres valgmuligheder og inddrage dem i processerne, og det er bl.a. det som denne pakke er designet til at kunne hjælpe med.
Inddragelse og deltagelse har stor betydning for barnets lyst til at spise og smage på forskellige råvarer. Det giver en meningsfuld rolle for barnet når det bliver involveret, så lad dem endelige hjælpe med at pakke ud, kigge, føle og dufte til råvarerne på pakken ankommer. På denne måde bliver det samtidig en positiv oplevelse, i stedet for en konflikt ved middagsbordet. De kan også hjælpe med at skære ud og klargøre råvarerne inden aktiviteterne/legene sættes i gang, hvis barnet er stor nok til dette, da det øger deres medejerskab over råvarerne og lysten til deltagelse, samtidig med at de bliver mere selvhjulpne. Jo mere de kan inddrages i processen, jo bedre.

Leg & aktivitet

Ved hjælp af denne pakke kan du være med til at skabe rammerne for et trygt og behageligt spisemiljø for dine børn med færre konflikter og forvirring, men det kræver en bredere viden og forståelse som jeg håber du har fået via dette skriv/hæfte (hvad end jeg lige vil kalde det).

Børn anvender leg og aktivitet til at lærer alle aspekter af deres liv, det er her de udfordrer sig selv og udvikler sig, så hvorfor ikke benytte dette til også at fremme deres madmod. Jo mere man som forældre kan være deltagende i processen og lade fantasien udfolde sig, jo mere tryghed skaber man omkring tilgangen til nye ting. Ved at være gode rollemodeller og inkludere sine børn i processerne, kan man hjælpe dem med at mindske neofobien for råvarer og fremme deres madmod, så de på sigt selv kan træffe sundhedsfremmende valg.

Mad og måltider handler jo ikke bare om at blive mæt, men indebærer omsorg, nærvær, læring, tryghed og hygge. Ved at skabe positiv stemning ved brug af pakkens teknikker uden for måltidssituationerne (som leg og aktivitet), vil madmodet udvikle sig og hyggen samt tilgangen til råvarer blomstre.

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se